Cụ thể gồm 6 môn học

1. Môi trường xung quanh

2. Văn học

3. Toán học

4. Âm nhạc

5. Tạo hình

6. Thể chất